Opis Katedry

 

Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej prowadzi dwa kierunki studiów: dziennikarstwo i komunikacja społeczna (I i II stopień) oraz humanistyka drugiej generacji (I stopień). Na studiach dziennikarskich I stopnia od drugiego roku do wyboru są dwie specjalności: reklama, promocja, rzecznictwo prasowe oraz dziennikarstwo sportowe. Na studiach II stopnia możliwa jest kontynuacja specjalności reklamowej lub wybór specjalności dwujęzycznej dziennikarstwo międzynarodowe i nowe media / international journalism and new media. Humanistyka drugiej generacji to przede wszystkim specjalność gamedec, czyli badanie i projektowanie gier.

W Katedrze zatrudnieni są zarówno doświadczeni, jak i młodzi specjaliści: naukowcy, reprezentujący nauki humanistyczne (językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo) oraz nauki społeczne (nauki o polityce, nauki o mediach, prawo), a także praktycy zawodu: dziennikarze prasowi, radiowi, telewizyjni, specjaliści w zakresie reklamy i public relations, nowych mediów, w tym badacze i projektanci gier.

  

Z historii Katedry

Kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna został uruchomiony w ramach Instytutu Filologii Polskiej UKW w roku akademickim 2007/2008. Jego powstanie poprzedziło utworzenie w IFP Zakładu Komunikacji Językowej w roku 2001, którego kierownikiem została prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Laskowska. Kolejne wydarzenia to utworzenie dwóch istotnych specjalności w IFP – komunikacji społecznej (w roku 2002) oraz dziennikarskiej (w roku 2003), które od tamtej pory były najczęściej wybieranymi specjalnościami na filologii polskiej. Zainteresowanie nowo powołanym kierunkiem rosło, studentów przybywało. Dyrektor IFP – prof. nadzw. dr hab. Magdalena Czachorowska wystąpiła do Jego Magnificencji Rektora UKW prof. dr. hab. inż. Józefa Kubika z wnioskiem o utworzenie Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej jako jednostki w strukturze Instytutu Filologii Polskiej.

Po powołaniu Katedry w roku akademickim 2008/2009 w jej ramach działały: Pracownia Komunikacji Językowej pod kierownictwem prof. dr hab. Elżbiety Laskowskiej o składzie osobowym: prof. dr hab. Elżbieta Laskowska, dr Wiesław Czechowski, dr Lucyna Sopolińska oraz Pracownia Teorii Języka i Psycholingwistyki pod kierownictwem prof. nadzw. dr hab. Grażyny Sawickiej. W roku 2008 w ramach Katedry została uruchomiona pracownia radiowa, z profesjonalnym sprzętem, stworzona przez pracownika Radia PiK w Bydgoszczy – mgr. inż. Romana Pawlaka, według własnego projektu. W tym samym czasie dołączył również do składu Katedry dr Jarosław Reszka, redaktor „Expressu Bydgoskiego”, zatrudniony dotychczas w Instytucie Nauk Politycznych, który rozpoczął zajęcia z pracowni prasowej.

W roku 2009 prof. nadzw. dr hab. Grażyna Sawicka została powołana na stanowisko wicedyrektora ds. dziennikarstwa w Instytucie Filologii Polskiej. Złożyła wniosek do MNiSW o uruchomienie studiów II stopnia. Zgodę taką uzyskaliśmy i od roku 2010/2011 ruszyły studia magisterskie. Pierwsi absolwenci studiów licencjackich opuścili mury Uczelni w roku 2010, a dzięki uruchomieniu studiów II stopnia mieli możliwość kontynuowania studiów na poziomie magisterskim.

Rok akademicki 2010/2011 był przełomowy w historii Katedry i kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Prof. nadzw. dr hab. Grażyna Sawicka wystąpiła do władz Wydziału Humanistycznego i JM Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z wnioskiem o wyodrębnienie Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej jako jednostki wydziałowej, w ramach której miały powstać dwa zakłady – Zakład Komunikacji Językowej, kierowany przez prof. dr hab. Elżbietę Laskowską oraz Zakład Teorii Języka i Mediów, kierowany przez prof. nadzw. dr hab. Grażynę Sawicką. Po uzyskaniu zgody władz Uczelni dalszym krokiem było nie tylko wyodrębnienie się Katedry ze struktury IFP, ale także zmiana siedziby – z budynku przy ul. Jagiellońskiej 11, do budynku przy Placu Kościeleckich 8, który Uczelnia w tamtym czasie pozyskała od władz miasta. Od semestru letniego roku akademickiego 2010/2011 wszystkie zajęcia naszych roczników odbywały się w tej siedzibie.

W nowych warunkach pojawiła się także potrzeba poszerzenia kadry naukowo-dydaktycznej – dołączyli do nas w październiku 2011 roku dr Joanna Taczkowska i dr Radosław Sajna, zatrudnieni dotychczas w Instytucie Nauk Politycznych, w Pracowni Dziennikarstwa i Komunikowania Społecznego, których działalność naukowa i dydaktyczna była już od dawna związana z tematyką mediów i dziennikarstwa.

W roku akademickim 2011/2012 rozpoczęliśmy w Katedrze bardzo istotną inwestycję – projekt koordynowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie w ramach programu „Kreator Innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej – Zastosowanie nowoczesnych technologii multimedialnych w promowaniu osiągnięć ośrodków naukowo-badawczych”, w ramach którego powstało studio telewizyjne. W studio tym studenci zdobywają umiejętności tworzenia materiałów o różnym charakterze, także takich, które promują działalność Katedry i Uczelni. Kierownikiem projektu była prof. nadzw. dr hab. Grażyna Sawicka. Projekt zakończono w 2013 roku.

Od roku 2014 Katedra prowadzi studia pierwszego stopnia na kierunku humanistyka drugiej generacji. Tego samego roku w Katedrze rozpoczęła swą działalność Pracownia Humanistyki 2.0 pod kierunkiem prof. nadzw dr hab. Mariusza Zawodniaka. Od 2014 roku Katedra nosi nazwę Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej.

Od roku akademickiego 2017/2018 siedziba Katedry znajduje się w budynku UKW przy ul. Ogińskiego 16, a kadra naukowo-dydaktyczna liczy już osiemnaście osób.

 

Obszary badawcze
Obszar mediów i dziennikarstwa:

 • media wobec współczesności: konflikty i problemy globalne/lokalne (m.in. ekologiczne);
 • rozwój mediów i ich przemiany;
 • systemy medialne i globalizacja komunikowania;
 • dziennikarstwo śledcze i interwencyjne;
 • dziennikarstwo międzynarodowe;
 • nowe media i dziennikarstwo online;
 • prawo mediów i ochrona własności intelektualnej;
 • etyka mediów, etyka reklamy;
 • komunikowanie polityczne, marketing polityczny;
 • media i sport, dziennikarstwo sportowe;
 • cyfryzacja i multimedia;
 • gry edukacyjne, gry cyfrowe i inne.

Obszar języka i literatury:

 • pragmalingwistyka,
 • gramatyka komunikacyjna,
 • retoryka i erystyka,
 • argumentacja, perswazja, manipulacja,
 • etyka słowa i komunikowania,
 • język wartości,
 • język ideologii,
 • język wypowiedzi publicznych,
 • język w interakcji,
 • tekst i dyskurs,
 • język a kultura,
 • język reklamy,
 • język sportu, terminologia sportowa,
 • życie literackie w Polsce w epoce przedwojennej i powojennej.

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej
ul. M. Ogińskiego 16, pokój 909, IX piętro 85-092 Bydgoszcz
tel. 52 323 67 60