Program praktyk studenckich dla dziennikarstwa i komunikacji społecznej

 

WWW: Regulamin praktyk w UKW

 

WYMIAR PRAKTYK:  Według planów studiów

OPIEKUNOWIE PRAKTYK:

studia pierwszego stopnia:

 • II rok – opiekun praktyk: dr M. Siwak-Waloszewska
 • III rok – opiekun praktyk: dr J. Reszka

studia drugiego stopnia:  

 • I rok – opiekun praktyk: mgr R. Pawlak
 • II rok – opiekun praktyk: mgr R. Pawlak

Cele praktyki:

 • zapoznanie studentów z pracą dziennikarza;
 • poznanie działania i organizacji wybranego medium (prasowego, radiowego, telewizyjnego, internetowego);
 • pogłębienie zdobytych na zajęciach wiadomości i umiejętności z zakresu warsztatu dziennikarskiego;
 • zapoznanie się z warsztatem specjalistów komunikacji społecznej.

Miejsca praktyk:

 • w redakcji prasowej,
 • w redakcji radiowej,
 • w redakcji telewizyjnej,
 • w redakcji internetowej,
 • w agencji reklamowej,
 • w agencji public relations,
 • w działach promocji/komunikacji różnych instytucji, firm, fundacji czy organizacji pozarządowych.

Treści programowe:

 • uczestnictwo w pracy kolegiów redakcyjnych;
 • przygotowanie, opracowanie i zrealizowanie materiałów dziennikarskich – prasowych, radiowych, telewizyjnych, internetowych (np. informacja, relacja, wywiad, reportaż etc.);
 • zapoznanie z kolejnymi etapami powstawania produktu medialnego (np. wydania gazety/czasopisma, audycji radiowej/telewizyjnej itp.);
 • zapoznanie z technikami pracy w reklamie, w public relations czy z warsztatowymi problemami zawodu rzecznika prasowego oraz specjalisty ds. promocji/komunikacji.

Sposób zaliczenia praktyk:

Po zakończeniu praktyki należy zgłosić się do kierunkowego opiekuna praktyki danego roku w celu przedstawienia dokumentacji z praktyk, tj.:

 • potwierdzenia, oceny i opinii opiekuna praktyk w firmie/instytucji (na formularzu pobranym ze Studium Praktyk UKW) w dwóch egzemplarzach (oryginał + kopia).
 • dziennika praktyk, zawierającego sprawozdanie z czynności wykonywanych w czasie praktyk;

Po wystawieniu oceny przez kierunkowego opiekuna praktyk należy udać się z dokumentacją do Studium Praktyk, w którym praktyka zostanie ostatecznie zaliczona. 

Uwaga:
Student przebywa w miejscu odbywania praktyki jednocześnie ze swoim opiekunem.
Student nie może odbywać praktyki w jednym miejscu więcej niż jeden raz.

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej
ul. M. Ogińskiego 16, pokój 909, IX piętro 85-092 Bydgoszcz
tel. 52 323 67 60